EN
logo
EN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının;  adli ve idari yargı mercileri arasında görev hususunda çıkan ihtilafların çözümü amacıyla Uyuşmazlık Mahkemesi nezdinde de görevleri bulunmaktadır. Bu kapsamda, idari yargı mercilerinde açılmış olan davalarda ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine, görev konusunun incelenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesinde adli yargı lehine olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesinde görülmekte olan davalarda, mahkemece gerekli görülen durumlarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı olarak görüş bildirilmekte ve toplantılarda sözlü açıklamalarda bulunulmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesinde görülen olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığına ilişkin dosyaların ilk incelemesi sırasında uyuşmazlıkla ilgili görüş bildirilmektedir.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Dairelerinin temyiz incelemesi sonrasında verdikleri kararlara karşı re’sen veya istem üzerine tespit ettiği hukuka aykırılığın veya daireler arasındaki içtihat farklılığının giderilmesi için CMK’nın 308. maddesi uyarınca “itiraz” kanun yoluna başvurabilmektedir.

Ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri arasında ortaya çıkan içtihat farklılıklarını inceleme ve gerektiğinde tespit edilen farklılığın giderilmesi amacıyla ilgili Yargıtay Ceza Dairesine müracaat etme görevi verilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile siyasi partilerin sicil ve soruşturma işlemleri bağımsız ve tarafsız bir organ olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir. Başsavcılıkta oluşturulan Siyasi Partiler Bürosu aracılığı ile bu görevler yürütülmektedir. Büroda; siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğu, siyasi partilerin faaliyetlerinin denetlenmesi, siyasi partiler ve siyasi parti üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması, siyasi partilerin kapatılması için dava açılması görevleri yürütülmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet AKARCA’nın görevde olduğu dönemde, bazı partilerin teşkilatları faal olmadığı halde seçmen iradesini etkileyecek şekilde seçime katıldıkları tespit edilmiş, bu konuda yapılan çalışma sonucu aktif olarak faaliyet göstermeyen siyasi parti teşkilatları belirlenmiş, Başsavcılığımıza gerekli bilgi ve belgeleri vermeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen siyasi partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Anayasa ve kanunlara uygun faaliyette bulunmayan siyasi partiler hakkında Anayasa Mahkemesine çeşitli başvurular yapılmıştır.

Siyasi parti üyelik sorgulamaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden ve cep telefonundan mesaj yoluyla yapılmaktadır.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili kanunlar gereği üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma yapma, iddianame düzenleme, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verme, açılan davalarda iddia makamını temsil etme ve kanun yoluna başvurma görevi bulunmaktadır.

1- Soruşturma Görevi

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 12/1 maddesine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valilerin görevleri sebebiyle işledikleri suçların soruşturması,

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun 31/2. maddesine göre Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçların soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmaktadır.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 173. maddesi kapsamında valiler tarafından işlenen suçların soruşturulması görevi aynı Kanunun 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir.

2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 46/6. maddesine göre Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda fezlekeye bağlanarak gönderilen dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında sonuçlandırılmaktadır.

2575 Sayılı Danıştay Kanununun 82/1. maddesinin 2797 sayılı Yargıtay Kanununa yaptığı atıf uyarınca Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerinin ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda fezlekeye bağlanarak gönderilen dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında sonuçlandırılmaktadır.

6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunun 38/9. maddesine göre, Kurulun seçimle gelen üyelerinin ağır ceza mahkemesinin görevine giren hem göreve ilişkin hem de kişisel suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda fezlekeye bağlanarak gönderilen dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında sonuçlandırılmaktadır.

2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunun 26/4. maddesine göre MİT Müsteşarı hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmaktadır.

2- İddianame Düzenleme Görevi

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesi, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 38 ve 39. maddeleri uyarınca, Kurulun seçimle gelen üyeleri ile Kurulun doğal üyesi olan Adalet Bakanlığı Müsteşarının görev ve kişisel suçları hakkında iddianame düzenleme görevi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir.

3- Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay İlgili Ceza Dairesinde İddia Makamını Temsil Görevi

Anayasanın 148. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve Üyeleri, Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri ile Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılan yargılamalarda iddia makamını temsil görevi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekiline verilmiştir.

2797 sayılı Yargıtay Kanunun 27 ve 46. maddesi hükümleri uyarınca Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, Daire Başkanları, Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 82. maddesi uyarınca Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyeleri, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 38. maddesi uyarınca kurul üyeleri, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 90. maddesi uyarınca hâkimler ve savcılar ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Hizmetleri Kanununun 26. maddesi, 4483 sayılı Kanunun 13, 298 sayılı Kanunun 174, 6328 sayılı Kanunun 31/2 maddesi uyarınca Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı hakkında Yargıtay ilgili ceza dairesinde görülen davalarda iddia makamını temsil görevi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir.

4- Kanun Yolu Başvuru Süreci

Yargıtay Ceza Daireleri tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurma görevi ile bu kararların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya davanın taraflarınca temyiz edilmesi halinde hukuki görüş içeren tebliğname düzenlenme görevi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına aittir.Hâkim veya mahkemelerce verilip istinaf ya da temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerdeki hukuka aykırılıkların giderilmesini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığının talebi üzerine veya re’sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınca CMK’nın 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma yoluna başvurulmaktadır.


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler