EN
logo
EN

09 Haziran 2021

Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ)
2020-2021 Dönem Başkanlığında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından
Gerçekleştirilen Uluslararası Etkinliklere İlişkin 
BASIN AÇIKLAMASI

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ülkemizin 2020-2021 dönem başkanlığını yaptığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecine katkı vermek, Güneydoğu Avrupa ülkelerinde bulunan mevkidaşlarımızla yargısal konularda görüş alışverişinde bulunmak, işbirliği olanaklarını geliştirmek ve güncel konuları tartışabilmek amacıyla 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam dört ayrı uluslararası etkinlik gerçekleştirmiştir. 
        İlk etkinlik olarak, 11-16 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da “Mesleki Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Bu programa Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya’dan on savcı meslektaşımız katılmış olup, program kapsamında konuk savcılarımıza Türk yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş ve cezai konularda uluslararası adli yardım hususlarında karşılaşılan sorunlar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 
        İkinci etkinlik, Balkan ülkelerinin kıdemli savcıları ile 26-29 Nisan 2021 tarihleri arasında çeşitli konularda online toplantılar şeklinde gerçekleştirilmiştir. 26 Nisan 2021 tarihli toplantıda “Siber Suçlarla Mücadele”, 27 Nisan 2021 tarihli  toplantıda “Savcılık Mesleğinin İcrasında Covid-19 Salgını Etkisi”, 28 Nisan 2021 tarihli toplantıda “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele”, 29 Nisan 2021 tarihli toplantıda “Örgütlü Uyuşturucu Suçları ile Mücadele” konularında görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu toplantılara; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan toplam 34 savcı katılmış olup, bu toplantılarda çok verimli tartışmalar ve görüşmeler yapılmıştır.
        Üçüncü etkinlik, 21-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında Antalya, Aksu’da “Tanışma ve İstirahat Programı” şeklinde düzenlenmiştir. Bu programa Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Romanya’dan 12 yargı mensubu katılmış olup, katılan meslektaşlar arasında şahsi ilişkilerin ve iletişim ağının geliştirilmesi sağlanmıştır. 
        Dördüncü ve son etkinlik, 9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya, Aksu’da “Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele” konulu Uluslararası Konferans olarak öngörülmüştür. Konferansa Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Moldova ve Romanya Başsavcılık makamlarından üst düzey katılım sağlanmıştır. Konferansta, Güneydoğu Avrupa ülkeleri savcıları arasında sınıraşan örgütlü suçlarla mücadele konusunda “özgün işbirliği mekanizmalarının” oluşturulmasının önemi vurgulanarak, sınıraşan suçlarla mücadele konusundaki yasal düzenlemeler, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri değerlendirilecektir.
       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


07 Haziran 2021

Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılması talebi ile Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığımızın 17/03/2021 tarih ve 2021/1 sayılı iddianamesiyle dava açılmış ve Mahkemece 31/03/2021 tarih ve 2021/1 Esas (Siyasi Parti Kapatma), 2021/1 sayılı Kararı ile iddianamenin iadesine karar verilmiştir.

Dosya kapsamında sunulan delillerle Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemler sıralanmış, davalı Partinin bu eylemlerin odağı haline geldiği tereddüde yer vermeyecek şekilde iddianameye dercedilmiştir.

Ayrıntıları iddianamemizin “GİRİŞ” kısmında da açıklandığı üzere iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir.

Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından olan siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürecekleri, Anayasa’da yer alan hak ve özgürlüklerin hiçbirini, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne halel getirmeyi amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanamayacakları Anayasa’nın 3, 4 ve 68/2-3. maddelerinde öngörülmüştür.

Siyasi partilerin kapatılması tedbiri tüm ileri demokrasilerde uygulanmaktadır. Katılımcılığın esas alındığı her durumda gözetilmesi gereken en önemli husus, Anayasa'nın tanıdığı hak ve özgürlükleri yok edecek, tamamen ortadan kaldıracak bir sisteme geçit verilmemesidir. Devletin tekliği, ülkenin bütünlüğü ile ulusun birliği Anayasanın temel ilkelerindendir. Siyasi partiler de diğer kurum, organ ve kişiler gibi bu temel ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek zorundadır.

Halkların Demokratik Partisinin eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuş ve davalı Parti aynı zamanda hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir. Bu nitelikteki eylemler kimi zaman davalı Parti genel başkanları da dahil olmak üzere parti organlarınca kararlılık içinde, kimi zaman ise bu nitelikteki fiiller parti üyelerince yoğun bir şekilde işlenmiş ve bu durum değişik kademelerdeki parti organlarınca açıkça benimsenmiştir.

Bu itibarla; davalı Partinin Anayasa'nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa'nın 69/6 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 101/1-b ve 103/2. maddeleri uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuş ve Anayasa Mahkemesine kamu davası açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Bekir ŞAHİN                   

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Basın-Yayın

Duyurular

Haberler